ΤΟ ΕΡΓΟ

Μια πρόσφατη μελέτη αναφέρει ότι “οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) είναι κάπως υπό-εκπροσωπούμενες στις δημόσιες συμβάσεις (τουλάχιστον σε διαδικασίες που υπερβαίνουν τα κατώτατα όρια της ΕΕ) σε σύγκριση με το συνολικό τους όφελος στην οικονομία. [Πρόσβαση των ΜΜΕ στις αγορές δημόσιων συμβάσεων και η ζήτηση στην ΕΕ – 2014 Μια μελέτη που ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών].

Σκοπός του Ευρωπαϊκού προγράμματος IPPON είναι να συμβάλει θετικά στη συμμετοχή των ευρωπαϊκών ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις, έχοντας υπόψη δύο κύριους άξονες του έργου:
– να προσδιορίσει και να αξιοποιήσει τις βέλτιστες πρακτικές στη δημόσια και διασυνοριακή συμμετοχή στις δημόσιες συμβάσεις, αναπτύσσοντας νέα πλαίσια για το σύνολο πληροφοριών, την εκπαίδευση, τις δραστηριότητες καθοδήγησης και συμβουλευτικής, τις συναντήσεις μεταξύ των επιχειρήσεων και των προμηθευτών.
– να πειραματιστούν συγκεκριμένες προσεγγίσεις για τη βελτίωση της αντιστοίχισης μεταξύ των ΜΜΕ και των δημόσιων προμηθευτών, προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των δημοσίων συμβάσεων, καθορίζοντας καινοτόμες λύσεις, χρήσιμες τόσο για τις δημόσιες επιχειρήσεις και αρχές όσο και για τις ΜΜΕ.

    Sorry, no posts matched your criteria.