ΣΤΟΧΟΙ

Η προσπάθεια των εταίρων του έργου οφείλεται στις εκτεταμένες ανάγκες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Πλαισίου.

 

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

Η εταιρική σύμπραξη του IPPON, μέσω της γεωγραφικής του κάλυψης, αποτελείται από τις χώρες Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Σλοβενία, Ελλάδα και Βουλγαρία και συγκεκριμένα περιλαμβάνει Εμπορικά επιμελητήρια, Εκπαιδευτικά Κέντρα και Περιφερειακά Ιδρύματα αποσκοπώντας στην αύξηση της συμμετοχής των ΜΜΕ στις διασυνοριακές δημόσιες συμβάσεις.

Οι εταίροι έχουν ως στόχο να αναλύσουν και να εντοπίσουν πρακτικές και ευκαιρίες για την αποτελεσματική συμμετοχή των ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις, εστιάζοντας την προσοχή τους και στις διασυνοριακούς δημόσιους διαγωνισμούς.

ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ

Η ανάγκη βελτίωσης των πληροφοριών για τους δημόσιους διαγωνισμούς με τρόπο ευκολότερο και προσιτό, είναι ευρέως διαδεδομένη σε όλες τις χώρες-εταίρους. Οι εταίροι επιδιώκουν να εφαρμόσουν ένα σύστημα που θα βοηθήσει τις ΜΜΕ να ενημερωθούν για τις προτάσεις και τους δημόσιους διαγωνισμούς, κάνοντας επίσης χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης [Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στις δημόσιες ηλεκτρονικές συμβάσεις: Δυνατότητες και Προκλήσεις, Mahbubur Rahim]

Οι εταίροι επιδιώκουν να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν σε διάφορες χώρες, ένα σύνολο εργαλείων, σε ηλεκτρονική και μη μορφή, για τη βελτίωση της διαθεσιμότητας των πληροφοριών σχετικά με τους δημόσιους διαγωνισμούς και τις προμήθειες.

ΚΕΝΑ ΣΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ

Λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχή εξέλιξη των κανονισμών, παρατηρείται η ανάγκη εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης του προσωπικού των ΜΜΕ σχετικά με τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων.

Οι εταίροι, αξιοποιώντας τις διαφορετικές πρακτικές και τις εμπειρίες τους, στοχεύουν στην ανάπτυξη βασικών οδών εκπαίδευσης, έχοντας την ευκαιρία στην συνέχεια, “κατόπιν ζήτησης”, να προσφέρουν προσαρμοσμένες πιλοτικές διαδρομές μάθησης.

ΣΥΝTOΜΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ (PROCURERS)

Κρίσιμο σημείο επίσης, αποτελεί η δυνατότητα των ΜΜΕ να διεξάγουν διάλογο με τους δημόσιους προμηθευτές, για καλύτερη κατανόηση και πρόβλεψη των ευκαιριών δημοσίων συμβάσεων.

Οι εταίροι επιδιώκουν να διεξάγουν μια σειρά δραστηριοτήτων με στόχο να πειραματιστούν σε διάφορες αντιστοιχίες μεταξύ των προμηθευτών και των ΜΜΕ, αξιοποιώντας τις τρέχουσες πρακτικές που δεν είναι ευρέως διαδεδομένες.

[MICRO ENTERPRISES – AN UNSEEN ENTITY IN PUBLIC PROCUREMENT POLICY by Davis Paul, McKevitt David, Flynn Anthony]

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ: ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΠΥΤΞΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ

Έχει τονισθεί ότι «μία σημαντική πτυχή … είναι να βοηθηθούν οι ΜΜΕ ώστε να επωφεληθούν καλύτερα από τις πράσινες, κοινωνικές και περιβαλλοντικές δημόσιες συμβάσεις”.

Οι εταίροι επιδιώκουν να παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή τις ανάγκες που προέρχονται από αυτούς τους τομείς, φροντίζοντας για την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των χωρών με διαφορετικό βαθμό απόδοσης των υπηρεσιών και ευκαιριών πρόσβασης σε αυτούς τους συγκεκριμένους τομείς της αγοράς.

    Sorry, no posts matched your criteria.