ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι δραστηριότητες του IPPON χωρίζονται σε πακέτα εργασίας για την καλύτερη υλοποίηση του έργου και την επίτευξη των στόχων του.

 

Το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ και το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ αφορούν τη διαχείριση του έργου και τις εσωτερικές δραστηριότητες της εταιρικής σχέσης.

 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 – ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διεξαγωγή εστιασμένων ερευνών σχετικά με τη συμμετοχή των ΜΜΕ στις δημόσιες προμήθειες, με την σύνταξη εθνικών εκθέσεων. Ξεκινώντας από τις αποτελέσματα των ερευνών, οι εταίροι επεξεργάζονται κατευθυντήριες γραμμές και

διακρατικά βασικά ευρήματα.

 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΜΜΕ

Επίσης, βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας, θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί μία ηλεκτρονική εκπαιδευτική εργαλειοθήκη που θα εστιάζει στις ανάγκες, τις δεξιότητες και την τεχνογνωσία των ΜΜΕ για τη συμμετοχή τους στις δημόσιες συμβάσεις. Σύσταση για την παροχή συνεργατικών επαγγελματικών κοινοτήτων.

 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Το πακέτο εργασίας περιλαμβάνει δύο κύριες δραστηριότητες: την ανάπτυξη εργαστηρίων καθοδήγησης (με τη μέθοδο μικτής μάθησης – blended) και την ανάπτυξη εργαστηρίων συμβουλευτικής για τις δημόσιες συμβάσεις.

ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ – Οι εταίροι μέσω δραστηριοτήτων συλλογικής εκπαίδευσης, όπως είναι οι δραστηριότητες που υποστηρίζουν τις ΜΜΕ α) στην κατανόηση των δεξιοτήτων τους και της τεχνογνωσίας τους προκειμένου να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, β) στην εκπόνηση τεχνικών προτάσεων και στην αντιμετώπιση διοικητικών ζητημάτων, γ) στη δημιουργία δικτύων κοινών προσφορών, δ) στην διεξαγωγή διαλόγου με τους δημόσιους προμηθευτές. Οι δραστηριότητες διεξάγονται με τη μέθοδο μικτής μάθησης.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – Οι εταίροι οργανώνουν παρόμοιες δραστηριότητες συμβουλευτικής που υποστηρίζουν τις ΜΜΕ σε πιο επικεντρωμένες προσπάθειες, αντιμετωπίζοντας συγκεκριμένες πτυχές που σχετίζονται με πρακτικές υποθέσεις και την σύνταξη των προσφορών. Οι εταίροι φροντίζουν για την συμμετοχή συμβούλων, ως εμπειρογνώμονες που προέρχονται από εταιρείες με δεξιότητες και εμπειρία στις δημόσιες συμβάσεις. Οι δραστηριότητες μπορεί να περιλαμβάνουν ελέγχους εταιρειών και συναντήσεις με περιορισμένες ομάδες ΜΜΕ.
Οι εταίροι, προκειμένου να ενισχύσουν την συμμετοχή των ΜΜΕ, φροντίζουν να δημιουργήσουν ομάδες στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης που να ασχολούνται με θέματα σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις.

 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Οργάνωση εκδηλώσεων και συναντήσεων, δομημένες κατά τρόπο ώστε να δημιουργηθούν συνέργειες και συνεργασίες μεταξύ ΜΜΕ (matchmaking events) και να ενισχυθούν οι δυνατότητες αντιστοίχισης μεταξύ επιχειρήσεων και προμηθευτών (business-to-procurers events).

 

MATCHMAKING EVENTS

Οι δραστηριότητες μπορούν να αναπτυχθούν και στο πλαίσιο μεγαλύτερων εκδηλώσεων (εκθέσεων, σεμιναρίων) με τη μέθοδο cross-sector speed-dating ή ως τεχνικές στρογγυλές τράπεζες (technical roundtables). Οι εκδηλώσεις matchmaking οργανώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να συμμετέχουν τόσο αγοραστές όσο και προμηθευτές.

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ (BUSINESS-TO-PROCURERS EVENTS)

Οι εταίροι υποστηρίζουν τις ΜΜΕ δίνοντάς τους την ευκαιρία να συναντώνται με δημόσιους προμηθευτές, έχοντας πρόσβαση σε στοχευμένες πληροφορίες για εκδηλώσεις, σεμινάρια και εκθέσεις. Οι εταίροι είναι υπεύθυνοι για την διοργάνωση συγκεκριμένων εκδηλώσεων. Οι εκδηλώσεις πληροφόρησης και αντιστοίχισης προωθούνται επίσης μέσω του δικτυακού τόπου και των κοινωνικών μέσων δικτύωσης, συγκεντρώνοντας επίσης στοχοθετημένα αιτήματα από τις ΜΜΕ.

 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7 – ΔΙΑΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΟΥ

Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν εκδηλώσεις για την προώθηση των στόχων και των δραστηριοτήτων του έργου φροντίζοντας για την προβολή του, συναντήσεις για την διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου, εκδηλώσεις διάχυσης όπου τα αποτελέσματα μοιράζονται και συζητούνται σε ευρύτερα πλαίσια ενισχύοντας την ανταλλαγή ορθών πρακτικών, δράσεις παρακολούθησης και βιωσιμότητας και αλληλοσύνδεσης με άλλα έργα.

    Sorry, no posts matched your criteria.