ДЕЙНОСТИ

ейностите по IPPON са структурирани в работни пакети за добро изпълнение на проекта и успешно постигане на неговите цели.

 

РАБОТЕН ПАКЕТ 1 – УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА и РАБОТЕН ПАКЕТ 2 – ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА се отнасят до управлението на проекта и вътрешните дейности.

 

РАБОТЕН ПАКЕТ 3 – ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ: ИЗСЛЕДВАНЕ И БЕНЧМАРКИНГ

Разработване на фокусирани проучвания относно участието на МСП в обществените поръчки и изготвяне на национални доклади. Започвайки от проучванията, партньорите разработват насоки и международни констатации.

 

РАБОТЕН ПАКЕТ 4 – ИНСТРУМЕНТ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МСП

Също така, въз основа на резултатите от изследванията, ще се разработи и предостави основен пакет за електронно обучение, за умения и ноу-хау, свързани с участие в

обществени поръчки който да отговаря на нуждите на МСП. Ще бъдат създадени съвместни професионални общности.

 

РАБОТЕН ПАКЕТ 5 – СМЕСЕНИ ЛАБОРАТОРИИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА КОУЧИНГ И МЕНТОРИНГ

Работният пакет включва две основни дейности: разработване на смесени лаборатории за коучинг и разработване на лаборатории за менторство в сферата на обществените поръчки.

 

КОУЧИНГ – Партньорите чрез съвместни обучителни дейности подпомагат МСП при: а) разбиране на техните умения и ноу-хау за участие в обществени поръчки и търгове,
б) изготвяне на технически предложения и работа по административни въпроси,
в) създаване на мрежи за съвместни участие в ОП
г) диалог с възложителите на обществени поръчки. Дейностите се осъществяват на национално равнище чрез смесени методологии.

 

МЕНТОРИНГ – Партньорите организират наставнически дейности, подпомагащи МСП, насочени към конкретни аспекти, свързани с практически случаи и изготвяне на предложения. Партньорите ще се грижат да осигурят участието на експерти като наставници, от фирми с умения и опит в областта на обществените поръчки. Дейностите могат да включват фирмени визити и срещи с ограничени групи от МСП.

За да подобрят участието на МСП, партньорите ще създадат социални медийни групи, които да се занимават с конкретни теми относно обществените поръчки.

 

РАБОТЕН ПАКЕТ 6 – СЪБИТИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Организиране на събития и срещи, структурирани така, че да се създадат синергии и сътрудничество между МСП (брокерски събития) и да се подобрят възможностите за взаимодействие между фирми и възложители (събития между предприемачи и възложители).

 

БРОКЕРСКИ СЪБИТИЯ

Дейностите могат да се развиват и в контекста на по-големи събития (панаири, изложения, семинари) под формата на кратки междусекторни сесии, или като технически кръгли маси. Брокерските събития се организират, като се включат купувачи, и доставчици.

 

СЪБИТИЯ БИЗНЕС-2-ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

Партньорите подкрепят МСП да се възползват от възможностите си да се срещнат с възложителите на обществени поръчки, като предоставят информация за събития, семинари, панаири. Партньорите се грижат за организиране на конкретни събития. Информационните и брокерски дейности се популяризират и чрез интернет страница и социални медии, като се събират конкретни запитвания от МСП.

 

РАБОТЕН ПАКЕТ 7 – РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОЕКТА И НЕГОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ

Дейностите включват събития за популяризиране на целите и дейностите на проекта, неговата публичност; срещи с цел споделяне на резултатите и тяхното обсъждане в по-широк контекст, като се засилва обменът на добри практики, последващите действия и устойчивостта и съвместната работа по други проекти.

    Sorry, no posts matched your criteria.